بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۶۰۰۱ – ۶۰۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۹۸؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۸۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۴؛ استان فارس، ايران، لار
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴؛ استان قزوین، ايران، زندان مرکزی، قزوین
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۵؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۹۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ آبان ۱۳۹۴؛ استان کرمان، ايران، بافت
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ آذر ۱۳۶۶؛ استانبول، ترکيه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، آمل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۸ اسفند ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، سلماس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان يزد، ايران، يزد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ دی ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران، باختران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۸ شهریور ۱۳۵۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ آبان ۱۳۹۰؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، بروجن
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ استان همدان، ايران، پادگان همدان، همدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ آبان ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۴؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۸۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ دی ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱ مهر ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران، باختران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ شهریور ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۶ دی ۱۳۶۰؛ استان ايلام، ايران، ايلام
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان ايلام، ايران، ايلام
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ آذر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۵ اسفند ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۹؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان زنجان، ايران، زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.