بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۵۶۰۱ – ۵۶۵۰ از ۲۵۵۵۸
اعدام: تيرباران؛ ۱ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ آبان ۱۳۶۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ خرداد ۱۳۸۶؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۰؛ بندر گز، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۰ آذر ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۶۰؛ اراک، استان مرکزی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۲ — شهریور ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ مرداد ۱۳۷۲ — شهریور ۱۳۷۲؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۸۱؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ اسفند ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ فروردین ۱۳۹۳؛ زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ تیر ۱۳۵۹؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ آذر ۱۳۶۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ تیر ۱۳۷۵ — مرداد ۱۳۷۵؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ آبان ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ آبان ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ آبان ۱۳۶۰؛ سميرم، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ شهریور ۱۳۹۱؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۰؛ بابل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ آبان ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آبان ۱۳۶۴؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ آبان ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: ؛ ۲۴ اسفند ۱۳۶۳؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۶۴؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۱؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۵ — آبان ۱۳۶۵؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۴ — ۱۳۶۵؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ شهریور ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۰؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ خرداد ۱۳۶۱؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۱؛ جهرم، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ آذر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۳ مهر ۱۳۹۲؛ زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.