بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
نسبیت فرهنگی

حقوق بشر و مسئله نسبیت باوری فرهنگی

محمد رضا نیکفر
بنیاد برومند
۱۲ دی ۱۳۸۳
مقاله از تارنما