ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

مجموعه اسناد حقوق بشر

اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر

سازمان ملل متحد\ ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۵ آذر ۱۳۹۳
سازمان ملل متحد/ ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۷ مرداد ۱۳۹۰
سازمان ملل متحد
۲۵ آذر ۱۳۴۵
سازمان ملل متحد
۱۹ آذر ۱۳۲۷