بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر

کلمات کلیدی در اسناد حقوق بشر سازمان ملل متحد

بنیاد برومند
۱۹ آذر ۱۳۸۸
قوانین و مقررات
Member  
States  

  کشورهای عضو: منظور از کشورهای عضو کشورهای عضو سازمان ملل متحد است.

States 
 
Parties 

 

  در  ترجمۀ  این اصطلاح  از کشورهای "معاهد"( در مورد معاهده ها) یا کشورهای" متعاهد"(در مورد مقاوله نامه ها) که مترادف هستند استفاده شده است و منظور از آن کشورهایی اند که یک معاهده و یا مقاوله نامه را پذیرفته اند.

Convention    

  کلمۀ کنوانسیون که در مجموعۀ حاضر با کلمۀ معاهده  ترجمه شده است به معنی توافقات بین المللی ای است که بر طبق آن کشورها به طور رسمی متعهد اجرای مفاد یک توافقنامه بین المللی در کشور خود شده و بدان اعتبار حقوق بین الملل می بخشند.

Declaration 

  در چهارچوب اسناد حقوقی سازمان ملل متحد اعلامیه  به معنی اعلام اصول اساسی به عنوان اصول جهانشمول در یک زمینۀ خاص حقوقی است و تفاوت آن با کنوانسیون در این است که از نظر حقوقی اجرای اعلامیه برای کشورهای امضاء کننده آن الزام آور نیست و روالی که کشورها باید  پس از پذیرش یک معاهده ازجمله اقدامات بالفعل در اجرای معاهده و ادخال مفاد آن در قوانین داخلی و ارسال گزارش به مرجع مربوطه به اجرا گذارند، در مورد اعلامیه وجود ندارد. با این حال اعلامیه های سازمان ملل متحد  در سطح بین المللی نوعی اخلاق و حقوق عرفی بین المللی ایجاد می کنند و گاه چون اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جنبه الزام آور به خود می گیرند و  گاه با عقد معاهدات بین المللی دنبال می شوند. از جمله اعلامیۀ حمایت از کلیۀ افراد در مقابل شکنجه  و سایر رفتارها و مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا توهین آمیز که با معاهدۀ منع شكنجه و سایر رفتار‌ها و مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز بسط یافته است.

Optional 
 Protocol 

  مقاوله نامۀ {پروتکل} اختیاری  توافقنامۀ بین المللی الحاقی است که موضوعات یک معاهده را بسط داده و به شکلی متمم آن است. اصطلاح اختیاری از این جهت به کار رفته است که کشورهایی که معاهده را پذیرفته اند ملزم به پذیرش مقاوله نامۀ الحاقی بدان نیستند، به عنوان مثال پذیرش مقاوله نامۀ اختیاری ملحق به معاهدۀ منع شكنجه و سایر رفتار‌ها و مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز  که از جمله تشکیل کمیتۀ منع شکنجه را پیشبینی کرده است برای کشورهای معاهد این معاهده الزامی نیست و کشورهایی که بدان نپیوسته اند منحصراً در چهارچوب معاهده متعهد اند.

Signature 

  امضاء  یک سند حقوقی سازمان ملل متحد ( معاهده مقاوله نامه ...)  توسط  نمایندۀ یک کشور عضو، اعلام  قصد آن کشور  مبنی بر پذیرش و تنفیذ رسمی سند مربوطه است.

Ratification 

 تنفیذ تأیید نهایی یک سند حقوقی یا توافقات بین المللی است توسط مقام یا نهاد عالی یک کشور( رئیس جمهور، قوۀ قضائیه، نخست وزیر و غیره...).

Accession 

  الحاق به یک سند حقوقی سازمان ملل  متحد به معنی پذیرفتن آن سند توسط  کشورهایی است که هنگام تصویب آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دلیل عدم موافقت و یا عدم حضور در جلسه و یا به دلایل دیگر آن را امضاء نکرده اند. در واقع الحاق به معنی امضاء وتنفیذ به طور همزمان است.