بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۹۵۱ – ۲۵۰۰۰ از ۲۶۲۴۸
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی یزد، يزد، استان يزد، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی (دریا)، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۹۹؛ ايران، دهدشت، استان کهگيلويه و بويراحمد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مرداد ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، بروجرد، استان لرستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ شهریور ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، اراک، استان مرکزی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ شهریور ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی (دستگرد)، اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، زنجان، استان زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، بروجرد، استان لرستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ شهریور ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی، اردبيل، استان اردبيل، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ شهریور ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی (دریا)، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ شهریور ۱۳۹۹؛ ايران، ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۴ شهریور ۱۳۹۹؛ ايران، ايرانشهر، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی یزد، يزد، استان يزد، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ مهر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان گنبد کاووس، گنبد کاووس، استان گلستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ مهر ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی (دستگرد)، اصفهان، استان اصفهان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ مهر ۱۳۹۹؛ اليگودرز، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ مهر ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی (چوبیندر)، قزوین، استان قزوین، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ مهر ۱۳۹۹؛ زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ مهر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان ساری، ساری، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ مهر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ مهر ۱۳۹۹؛ ايران، استان خراسان جنوبی
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ مهر ۱۳۹۹؛ شهرک حجت، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۹۹؛ ايران، زندان مرکزی، سنندج، استان کردستان
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱ آبان ۱۳۹۹؛ تورنتو، کانادا
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ آبان ۱۳۹۹؛ اليگودرز، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ آبان ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی، اردبيل، استان اردبيل، ايران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۷ آبان ۱۳۹۹؛ ايران، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۹۹؛ زندان مرکزی (دریا)، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.