بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۹۵۱ – ۲۵۰۰۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان تهران، ايران، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهبهان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان گيلان، ايران، بندر انزلی
اعدام: تيرباران؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: تيرباران؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان کردستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.