بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۴۷۰۱ – ۲۴۷۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ دی ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، ملکان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۷؛ استان فارس، ايران، کازرون
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۷؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، ياسوج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۷؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، ياسوج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۷؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، ياسوج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۷؛ استان اصفهان، ايران، فلاورجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۹۷؛ استان مازندران، ايران، بابل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۹۷؛ استان خوزستان، ايران، زندان مرکزی، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۹۷؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۹۷؛ استان خراسان جنوبی، ايران، زندان طبس، طبس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۷؛ استان مازندران، ايران، زندان نور، نور
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه، مراغه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷؛ استان مازندران، ايران، زندان نوشهر، نوشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان قوچان، قوچان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷؛ استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی، اردبيل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان ایرانشهر، ايرانشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۷؛ استان خراسان شمالی، ايران، زندان شیروان، شیروان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ اسفند ۱۳۹۷؛ استان خراسان شمالی، ايران، شیروان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ اسفند ۱۳۹۷؛ استان گلستان، ايران، گرگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷؛ استان خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷؛ استان خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷؛ استان خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷؛ استان فارس، ايران، جهرم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷؛ استان خراسان شمالی، ايران، زندان شیروان، شیروان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه، مراغه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ فروردین ۱۳۹۸؛ استان گلستان، ايران، زندان مرکزی گرگان، گرگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۹۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۹۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۸؛ استان اصفهان، ايران، زندان دستگرد، دستگرد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، زنجان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸؛ استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی، اردبيل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸؛ استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، پادگان زابل، زابل
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ استان خراسان شمالی، ايران، فاروج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ استان مازندران، ايران، زندان بابل، بابل

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.