بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۳۹۵۱ – ۲۴۰۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۹۷؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۹۷؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۹۷؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آذر ۱۳۹۷؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ آذر ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ آذر ۱۳۹۷؛ استان کردستان، ايران، زندان مرکزی، سنندج
اعدام: حلق آویز؛ ۱ دی ۱۳۹۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ دی ۱۳۹۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۱ دی ۱۳۹۷؛ استان مازندران، ايران، زندان نوشهر، نوشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ دی ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۷؛ استان فارس، ايران، کازرون
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۷؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، ياسوج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۷؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، ياسوج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۷؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، ياسوج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۷؛ استان اصفهان، ايران، فلاورجان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ دی ۱۳۹۷؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: حلق آویز؛ ۲ بهمن ۱۳۹۷؛ استان خوزستان، ايران، زندان مرکزی، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۹۷؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۹۷؛ خراسان جنوبی، ايران، زندان طبس، طبس
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۷؛ استان مازندران، ايران، زندان نور، نور
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه، مراغه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷؛ استان مازندران، ايران، زندان نوشهر، نوشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان قوچان، قوچان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷؛ استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی، اردبيل
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان ایرانشهر، ايرانشهر
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۷؛ خراسان شمالی، ايران، زندان شیروان، شیروان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ اسفند ۱۳۹۷؛ خراسان شمالی، ايران، شیروان
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اسفند ۱۳۹۷؛ استان گلستان، ايران، گرگان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷؛ خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷؛ خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷؛ خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷؛ استان فارس، ايران، جهرم
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.