بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۳۹۰۱ – ۲۳۹۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان سراوان، سراوان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ شهریور ۱۳۹۷؛ استان فارس، ايران، مرودشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ شهریور ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۷؛ استان مازندران، ايران، زندان نشتارود، نشتارود، تنکابن
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۹۷ — آبان ۱۳۹۷؛ استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی، اراک
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۹۷ — آبان ۱۳۹۷؛ استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی، اراک
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۹۷ — آبان ۱۳۹۷؛ استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۷؛ استان قزوین، ايران، زندان مرکزی، قزوین
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۷؛ خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۷؛ خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۷؛ خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۷؛ خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ مهر ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ مهر ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ مهر ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ مهر ۱۳۹۷؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۶ مهر ۱۳۹۷؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۹۷؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، زندان مرکزی، شهر کرد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۹۷؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، زندان مرکزی، شهر کرد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۹۷؛ خراسان جنوبی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه، مراغه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۹۷؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ مهر ۱۳۹۷؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ مهر ۱۳۹۷؛ استان ايلام، ايران، زندان مرکزی، ايلام
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مهر ۱۳۹۷؛ استان کرمان، ايران، زندان سیرجان، سيرجان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مهر ۱۳۹۷؛ استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی، اردبيل
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۶ آبان ۱۳۹۷؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آبان ۱۳۹۷؛ استان يزد، ايران، زندان اردکان، اردکان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ آبان ۱۳۹۷؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آبان ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آبان ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آبان ۱۳۹۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آبان ۱۳۹۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.