بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۶۰۱ – ۲۰۶۵۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۱؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۱؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۱؛ استان بوشهر، ايران، زندان مرکزی، بوشهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۹۱؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۱؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۱؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۱؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۱؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۱؛ استان يزد، ايران، يزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۱؛ استان يزد، ايران، يزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۱؛ استان يزد، ايران، يزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ اسفند ۱۳۹۱؛ استان اصفهان، ايران، زندان مرکزی، کاشان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ اسفند ۱۳۹۱؛ استان مازندران، ايران، زندان ساری، ساری
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، گچساران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، گچساران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، گچساران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، گچساران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، ترکمانچای، ميانه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، ترکمانچای، ميانه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، قوچان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، قوچان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ فروردین ۱۳۹۲؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ فروردین ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۹۲ — اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، بم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۹۲ — اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، بم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۹۲ — اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، بم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۹۲ — اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۹۲ — اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۹۲ — اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۹۲ — اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۹۲؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح سرد؛ ۲۳ فروردین ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مياندوآب
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲؛ استان فارس، ايران، شيراز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.