بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۰۵۰۱ – ۲۰۵۵۰ از ۲۶۲۴۸
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان قزلحصار، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان قزلحصار، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان قزلحصار، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان قزلحصار، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان قزلحصار، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان قزلحصار، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان قزلحصار، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان قزلحصار، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان شاهرود، شاهرود، استان سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان شاهرود، شاهرود، استان سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان شاهرود، شاهرود، استان سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان سمنان، سمنان، استان سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، رشت، استان گيلان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، رشت، استان گيلان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، رشت، استان گيلان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، رشت، استان گيلان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، رشت، استان گيلان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، رشت، استان گيلان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، رشت، استان گيلان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، استادیوم ورزشی سبزوار، سبزوار، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی، زاهدان، استان سيستان و بلوچستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، خرم آباد، استان لرستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی همدان (الوند)، همدان، استان همدان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۲؛ ايران، ورامين، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۲؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۹۲؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ خرداد ۱۳۹۲؛ ايران، خرم آباد، استان لرستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ خرداد ۱۳۹۲؛ ايران، خرم آباد، استان لرستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ خرداد ۱۳۹۲؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ خرداد ۱۳۹۲؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ خرداد ۱۳۹۲؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ خرداد ۱۳۹۲؛ زندان کارون، اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ خرداد ۱۳۹۲؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۹۲؛ ايران، شهر کرد، استان چهارمحال بختياری
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، شهر کرد، استان چهارمحال بختياری، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.