بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۱۰۱ – ۱۵۱۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: سنگسار؛ دی ۱۳۶۸ — بهمن ۱۳۶۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: سنگسار؛ دی ۱۳۶۸ — بهمن ۱۳۶۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: سنگسار؛ دی ۱۳۶۸ — بهمن ۱۳۶۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: سنگسار؛ دی ۱۳۶۸ — بهمن ۱۳۶۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۶۸ — بهمن ۱۳۶۸؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۶۸ — بهمن ۱۳۶۸؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۶۸ — بهمن ۱۳۶۸؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۶۸ — بهمن ۱۳۶۸؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ دی ۱۳۶۸ — بهمن ۱۳۶۸؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ بهمن ۱۳۶۸؛ استان مرکزی، ايران، ساوه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ بهمن ۱۳۶۸؛ استان مرکزی، ايران، ساوه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۶۸؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: گردن زدن؛ ۲۶ بهمن ۱۳۶۸؛ استان همدان، ايران، میدان بوعلی سینا، همدان
اعدام: گردن زدن؛ ۲۶ بهمن ۱۳۶۸؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ بهمن ۱۳۶۸؛ پاکستان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ بهمن ۱۳۶۸؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۶۸ — اسفند ۱۳۶۸؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ اسفند ۱۳۶۸؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ فروردین ۱۳۶۹؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ فروردین ۱۳۶۹؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۷ فروردین ۱۳۶۹؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۹ فروردین ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۹ فروردین ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۹ فروردین ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۹ فروردین ۱۳۶۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ فروردین ۱۳۶۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ فروردین ۱۳۶۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۶ فروردین ۱۳۶۹؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۶ misc-month--3 -۵۳۳۴؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ فروردین ۱۳۶۹؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۳ فروردین ۱۳۶۹؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۶ فروردین ۱۳۶۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، ميانه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۶ فروردین ۱۳۶۹؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، ميانه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.