بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۵۳۰۱ – ۱۵۳۵۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ دی ۱۳۷۱؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ دی ۱۳۹۴؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ خرداد ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اسفند ۱۳۹۷؛ گرگان، استان گلستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ آذر ۱۳۵۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ قم، استان مرکزی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۷ آذر ۱۳۶۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: ناپدید‌شدن اجباری؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۴ بهمن ۱۳۹۵؛ مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۳ — ۱۳۶۴؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۷؛ رشت، استان گيلان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ تیر ۱۳۹۱؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ فروردین ۱۳۹۴؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ آذر ۱۳۶۰؛ بانه، استان کردستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۷۵ — اسفند ۱۳۷۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ بهمن ۱۳۸۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قزل حصار
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۹۳؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ قم، استان قم، ايران، زندان قم
اعدام: حلق آویز؛ ۹ بهمن ۱۳۹۷؛ مراغه، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ مرداد ۱۳۸۷؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان قزلحصار
اعدام: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۸۸؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ آبان ۱۳۹۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲؛ کمپ اشرف، الخالص، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۸۹؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ مرداد ۱۳۸۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ آبان ۱۳۸۵؛ شاهرود، استان سمنان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۴ تیر ۱۳۶۳؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ فروردین ۱۳۹۴؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ ۶ آذر ۱۳۹۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۹۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ مرداد ۱۳۶۷؛ سلماس، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ کاشان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ آبان ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.