بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۳۵۰۱ – ۱۳۵۵۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ خرداد ۱۳۵۸؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: اعدام فراقضایی؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲ آبان ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۲۷ مهر ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: تيرباران؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۱؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۴ دی ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ خرداد ۱۳۶۰ — تیر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: تيرباران؛ ۲ دی ۱۳۶۷؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷؛ زندان تبریز، تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۹۵؛ زندان ارومیه، اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ زندان گوهردشت، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، مراغه
اعدام: تيرباران؛ ۱۹ دی ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، مراغه
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۱ — آذر ۱۳۶۱؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ زندان مرکزی، قزوين، استان زنجان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳ آبان ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۱ مهر ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ ۳ خرداد ۱۳۵۸؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۸ — ۱۳۶۹؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۷ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۶؛ میدان هفت تیر، کرج، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ دی ۱۳۹۴؛ زندان (ندامتگاه) مرکزی، کرج، استان البرز، ايران
اعدام: فراقضایی- سلاح گرم؛ خرداد ۱۳۸۸ — تیر ۱۳۸۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۸ تیر ۱۳۹۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۱۳۵۹ — فروردین ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۲؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ خرداد ۱۳۹۶؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۳ بهمن ۱۳۸۰؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ آذر ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.