بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۲۷۵۱ – ۱۲۸۰۰ از ۲۵۸۷۴
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ تیر ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ دی ۱۳۵۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۶۳؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ همدان، استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ مرداد ۱۳۶۷؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ مهر ۱۳۹۰؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۷ خرداد ۱۳۵۹؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۹۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قصر
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ آبان ۱۳۶۰؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۱۵ تیر ۱۳۶۳؛ اشنویه، استان آذربايجان غربی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ مرداد ۱۳۶۷؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۴ فروردین ۱۳۶۴؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۱ شهریور ۱۳۶۱؛ باختران، استان باختران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ کرج، استان تهران، ايران، زندان گوهردشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ شهریور ۱۳۶۰؛ کرمان، استان کرمان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام فراقضایی نامشخص؛ ۱۳۹۲ — ۱۳۹۳؛ کراچی، پاکستان
اعدام: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ تیر ۱۳۶۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۹۸؛ بروجرد، استان لرستان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۱ دی ۱۳۹۶؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ آبان ۱۳۷۲؛ سليمانيه، عراق
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۷ تیر ۱۳۷۱؛ اربيل، عراق
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ خرداد ۱۳۵۹؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ ۲۷ خرداد ۱۳۷۱؛ اربيل، عراق
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۹۶؛ اروميه، استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه
اعدام: حلق آویز؛ ۷ بهمن ۱۳۹۸؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ آذر ۱۳۸۵؛ زاهدان، استان سيستان و بلوچستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۵؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۸؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۷۸ — ۱۳۷۹؛ خرم آباد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۵۸؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ بهمن ۱۳۶۰ — اسفند ۱۳۶۰؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ بهمن ۱۳۷۲؛ سنگسار، عراق
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: اعدام خودسرانه؛ ۲۵ آبان ۱۳۹۸؛ تهران، استان تهران، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.