بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۸۰۱ – ۱۰۸۵۰ از ۲۶۳۰۴
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۵ — ۱۳۸۶؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان کارون
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۸۲؛ اهواز، استان خوزستان، ايران، زندان مرکزی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ بهمن ۱۳۹۱؛ اصفهان، استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۹۲؛ يزد، استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۲؛ يزد، استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ آبان ۱۳۸۶؛ اراک، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آبان ۱۳۹۴؛ خوی، استان آذربايجان غربی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ آذر ۱۳۸۸؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۴ — ۱۳۸۵؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۲ دی ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ دی ۱۳۹۲؛ شاهرود، استان سمنان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ دی ۱۳۹۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸؛ شيراز، استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۴؛ اراک، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ آذر ۱۳۹۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ آبان ۱۳۹۲؛ سمنان، استان سمنان، ايران، زندان سمنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ اسفند ۱۳۸۷؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ خرداد ۱۳۸۶ — تیر ۱۳۸۶؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ خرداد ۱۳۸۵؛ کرمان، استان کرمان، ايران، میدان خاجو
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ دی ۱۳۹۳؛ اراک، استان مرکزی، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ فروردین ۱۳۹۴؛ اراک، استان مرکزی، ايران، زندان مرکزی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ مهر ۱۳۹۲؛ بابل، استان مازندران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ کرج، استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ شهریور ۱۳۹۲؛ يزد، استان يزد، ايران، زندان مرکزی یزد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۹ مهر ۱۳۹۲؛ کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران، زندان مرکزی (دیزل‌آباد)
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۹۰؛ قم، استان قم، ايران، زندان مرکزی (لنگرود)
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۸، ۱۳۸۶؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ مرداد ۱۳۹۴؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۳ آبان ۱۳۶۲؛ سيرجان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ اسفند ۱۳۹۳؛ کرمان، استان کرمان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۷۶؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۰ — شهریور ۱۳۶۰؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۱؛ ازنا، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ آبان ۱۳۶۰؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۳؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۸ شهریور ۱۳۶۰؛ بندر انزلی، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ آبان ۱۳۶۰؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ اسفند ۱۳۶۰؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۰؛ بندر انزلی، استان گيلان، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ تهران، استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ شهریور ۱۳۶۱؛ ازنا، استان لرستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۶۳؛ شيراز، استان فارس، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.