بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۹۹۰۱ – ۹۹۵۰ از ۲۵۳۵۰
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۱ خرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ بوشهر، استان بوشهر، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۶۵؛ زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۸ خرداد ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ شهریور ۱۳۶۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۴ اسفند ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: تيرباران؛ ۴ بهمن ۱۳۶۲؛ زندان اوين، تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ خرداد ۱۳۷۶ — تیر ۱۳۷۶؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۰ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۰؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: تيرباران؛ ۳۱ خرداد ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۲ فروردین ۱۳۵۸؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵؛ زندان مرکزی (دیزل‌آباد)، کرمانشاه، استان کرمانشاه، ايران
اعدام: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان لرستان، ايران، درود
اعدام: تيرباران؛ ۷ مرداد ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران
اعدام: اعدام فراقضایی؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ اهواز، استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۴ مهر ۱۳۶۰؛ مسجد سليمان، استان خوزستان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۶ مرداد ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱ خرداد ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ خرداد ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ اسفند ۱۳۸۰ — فروردین ۱۳۸۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت جام
اعدام: تيرباران؛ ۱۸ مرداد ۱۳۶۷؛ استان ايلام، ايران، ايلام
اعدام: تيرباران؛ ۱۶ تیر ۱۳۶۱؛ استان باختران، ايران، باختران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.