بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۷۲۰۱ – ۷۲۵۰ از ۲۶۳۳۵
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ شهریور ۱۳۹۰؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ تیر ۱۳۸۸؛ ايران، زندان مرکزی (لنگرود)، قم، استان قم
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ ايران، آران و بیدگل، استان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲ مهر ۱۳۹۲؛ ايران، زندان مرکزی، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۷ — ۱۳۸۸؛ ايران، زندان کارون، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ دی ۱۳۹۵؛ ايران، قزوين، استان زنجان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۷ دی ۱۳۸۴؛ ايران، اهواز، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ ايران، بم، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۸۱ — ۱۳۸۲؛ ايران، بم، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ ايران، ورامين، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ايران، آمل، استان مازندران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، زندان اوين، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۵ — آذر ۱۳۶۵؛ ايران، کازرون، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ دی ۱۳۶۵ — بهمن ۱۳۶۵؛ ايران، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۰؛ ايران، اروميه، استان آذربايجان غربی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۰ مرداد ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، زندان گوهردشت، کرج، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ خرداد ۱۳۶۱؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۳؛ ايران، زندان قزل حصار، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ ايران، سقز، استان کردستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ ايران، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۹ تیر ۱۳۶۰؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ايران، تبريز، استان آذربايجان شرقی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۹ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران، قم، استان مرکزی
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۹۵؛ ايران، زندان رجایی شهر، کرج، استان البرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ آبان ۱۳۷۶؛ ايران، تهران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۰ تیر ۱۳۶۲؛ ايران، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ اسفند ۱۳۹۶؛ ايران، زندان مراغه، مراغه، استان آذربايجان شرقی
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ ايران، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۱ مهر ۱۳۶۰؛ ايران، کرمان، استان کرمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ آبان ۱۳۶۰؛ ايران، آغاجاری، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۶ فروردین ۱۳۶۹؛ ايران، استان تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۴ دی ۱۳۶۰؛ ايران، دزفول، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آذر ۱۳۶۷ — دی ۱۳۶۷؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ ايران، خرمشهر، استان خوزستان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ مهر ۱۳۶۷ — آبان ۱۳۶۷؛ ايران، استان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۵ مرداد ۱۳۶۷؛ ايران، اصفهان، استان اصفهان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ آذر ۱۳۶۷؛ ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز، استان فارس
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۷ آبان ۱۳۶۰؛ ايران، تهران، استان تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.