بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۷۰۵۱ – ۷۱۰۰ از ۲۶۲۷۹
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آذر ۱۳۶۴ — دی ۱۳۶۴؛ استان زنجان، ايران، قزوين
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۹۶؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ دی ۱۳۹۵؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۱ بهمن ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران، بیجار
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۵ آذر ۱۳۶۳؛ استان چهارمحال بختياری، ايران، شهر کرد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۴ تیر ۱۳۹۳؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ شهریور ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۶ شهریور ۱۳۶۱؛ استان فارس، ايران، کازرون
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان کردستان، ايران، سنندج
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۶ خرداد ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ خرداد ۱۳۹۴؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، کاشمر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ مهر ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه قتل خودسرانه نامشخص؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۳؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۳ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ دربنديخان، عراق
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۳ آذر ۱۳۵۹؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ تیر ۱۳۵۹؛ استان کرمان، ايران، کرمان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ آذر ۱۳۶۰؛ استان بوشهر، ايران، برازجان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ آبان ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران، دیزل آباد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱ شهریور ۱۳۵۹؛ استان لرستان، ايران، تقاطع بلوار علوی و خیابان کاکاوند، خرم آباد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان خوزستان، ايران، آغاجاری
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱ تیر ۱۳۶۱؛ استان ايلام، ايران، ايلام
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۹ اسفند ۱۳۸۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۳؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳۰ مرداد ۱۳۵۸؛ استان کرمانشاه، ايران، پاوه
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان کردستان، ايران، دیواندره
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.