بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

آنچه هفته گذشته در ایران گذشت نامش انتخابات نیست

کریستوفر هچینز
مجلۀ سلیت
۲۴ خرداد ۱۳۸۸