ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه ها

آنچه هفته گذشته در ایران گذشت نامش انتخابات نیست

کریستوفر هچینز
مجلۀ سلیت
۲۴ خرداد ۱۳۸۸