بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

منشاء دینی و فکری دموکراسی

نظام پارلمانی

در شرف احداث

ژان ریورو-اوگ موتوه/ترجمه فارسی نیکی پارسا
۱۰ تیر ۱۳۸۲
ج. رابرتسون
۱۱ دی ۱۳۷۷
سیدنی هوک، بازبینی جین بتک الشتین/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۱ دی ۱۳۶۷
جان استوارت میل/ ترجمه و تألیف محمود صناعی
۱۱ دی ۱۲۳۷
ادرین دوپور/ترجمه فارسی بنیاد عبدالرحمن برومند
۲ دی ۱۱۶۸
پوبلیوس : الکساندر همیلتن و جیمز مدیسون/ترجمه دکتر هرمز حکمت
۲۵ مرداد ۱۱۶۶
جان لاک / ترجمه و تألیف محمود صناعی
فروردین ۱، ۱۶۹۰
تامس هابز/ ترجمه محمود صناعی
فروردین ۱، ۱۶۵۱