بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

منشاء دینی و فکری دموکراسی

مذهب و سیاست

خالد ابوالفضل/ترجمۀ بنیاد برومند
۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۲
باروخ اسپینوزا/ترجمه سیروس آرین پور برای بنیاد برومند
فروردین ۱، ۱۶۷۰