ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

مجازات‌های بیرحمانه، غیر‌انسانی یا اهانت‌آمیز

قطع اعضاء و نابینا کردن

بنیاد عبدالرحمن برومند
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
سیدخلیل سجادپور
۲۸ دی ۱۳۹۶
بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۴ آبان ۱۳۹۶
سیدخلیل سجادپو
۲۲ مهر ۱۳۹۶
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان
۱۶ مهر ۱۳۹۰