بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم

مجازات‌های بیرحمانه، غیر‌انسانی یا اهانت‌آمیز

قطع اعضاء و نابینا کردن

شبکه حقوق بشر کردستان
۱۸ شهریور ۱۴۰۱
حقوق بشر در ایران
۱۸ شهریور ۱۴۰۱
بنیاد عبدالرحمن برومند
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
بنیاد عبدالرحمن برومند
۲۴ آبان ۱۳۹۶
سیدخلیل سجادپو
۲۲ مهر ۱۳۹۶
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان
۱۶ مهر ۱۳۹۰