بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۳۳۵۱ – ۲۳۴۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اسفند ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مراغه، مراغه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵؛ استان سمنان، ايران، زندان گرمسار، گرمسار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵؛ استان سمنان، ايران، زندان گرمسار، گرمسار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵؛ استان زنجان، ايران، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵؛ استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵؛ استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ اسفند ۱۳۹۵؛ استان کرمان، ايران، سيرجان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۹۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زابل، زابل
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ اسفند ۱۳۹۵؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار، چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، قزوين
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵؛ استان فارس، ايران، آباده
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵؛ استان کرمانشاه، ايران، دیزل آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان خوی، خوی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان خوی، خوی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ اسفند ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ اسفند ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ اسفند ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ اسفند ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت حيدريه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت حيدريه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ اسفند ۱۳۹۵؛ استان سمنان، ايران، زندان سمنان، سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۶ فروردین ۱۳۹۶؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ فروردین ۱۳۹۶؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۹۶؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ فروردین ۱۳۹۶؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ فروردین ۱۳۹۶؛ استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی، اردبيل
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ فروردین ۱۳۹۶؛ استان اردبيل، ايران، زندان مرکزی، اردبيل
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ فروردین ۱۳۹۶؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ فروردین ۱۳۹۶؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بيرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۶؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.