بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۱۶۵۱ – ۲۱۷۰۰ از ۲۶۳۱۰
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۹۲ — اسفند ۱۳۹۲؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ بهمن ۱۳۹۲ — اسفند ۱۳۹۲؛ رشت، استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ بهمن ۱۳۹۲؛ همدان، استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ بهمن ۱۳۹۲؛ همدان، استان همدان، ايران، زندان مرکزی همدان (الوند)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲؛ چابهار، استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ بهمن ۱۳۹۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۷ بهمن ۱۳۹۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ بهمن ۱۳۹۲؛ تبريز، استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲؛ شيراز، استان فارس، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲؛ رودبار، استان گيلان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲؛ مشهد، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۲؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۲؛ کرج، استان البرز، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۹۲؛ سمنان، استان سمنان، ايران، زندان سمنان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲؛ کرمان، استان کرمان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲؛ استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲؛ استان مازندران، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲؛ زنجان، استان زنجان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ ساری، استان مازندران، ايران، زندان ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ قزوين، استان زنجان، ايران، زندان مرکزی
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قزل حصار
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قزل حصار
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان قزل حصار

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.