بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۳۵۱ – ۸۴۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۷ اسفند ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۲۷ اسفند ۱۳۶۱؛ استان گيلان، ايران، رشت
اعدام: تيرباران؛ اسفند ۲۷، ۱۳۶۱؛ استان مازندران، ايران، بهشهر
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ اسفند ۱۳۶۱؛ استان زنجان، ايران، زنجان
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، سلماس
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، سلماس
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مهاباد
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، آمل
اعدام: حلق آویز؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران، باختران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران، سقز
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: نحوه ديگر اعدام؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، خوی
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، تبريز
اعدام: تيرباران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۲؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۲؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۲؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: تيرباران؛ ۲۸ شهریور ۱۳۶۲؛ استان مازندران، ايران، گرگان
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۶۲؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.