بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۸۳۰۱ – ۸۳۵۰ از ۲۶۳۰۹
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ بهمن ۱۳۶۱؛ ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ بهمن ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۲، ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۲، ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۳ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۳ بهمن ۱۳۶۱؛ نيشابور، استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۵، ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۵ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران، زندان اوين
اعدام: تيرباران؛ ۶ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۸ بهمن ۱۳۶۱؛ آمل، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۹ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۰ بهمن ۱۳۶۱؛ بندرعباس، استان هرمزگان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ دی ۱۳۶۱ — بهمن ۱۳۶۱؛ لاهيجان، استان گيلان، ايران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۱؛ بروجرد، استان لرستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۱ — بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ دی ۱۳۶۱ — بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۱ — بهمن ۱۳۶۱؛ کردکوی، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۱ — بهمن ۱۳۶۱؛ همدان، استان همدان، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۱ — بهمن ۱۳۶۱؛ رامسر، استان مازندران، ايران
اعدام: تيرباران؛ دی ۱۳۶۱ — بهمن ۱۳۶۱؛ دزفول، استان خوزستان، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۲۶ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۱ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ بهمن ۱۳۶۱ — اسفند ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۴ بهمن ۱۳۶۱؛ تهران، استان تهران، ايران
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ بهمن ۱۳۶۱؛ شيراز، استان فارس، ايران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.