بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۶۱۵۱ – ۲۶۲۰۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۱۱ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، قارنا
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳ آبان ۱۳۶۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۳ آبان ۱۳۶۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۱ — ۱۳۶۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ خرداد ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران، باختران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ خرداد ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران، باختران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ خرداد ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران، باختران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲ خرداد ۱۳۶۲؛ استان باختران، ايران، باختران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ مرداد ۱۳۶۲؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت جام
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت جام
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت جام
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، تربت جام
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ بهمن ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، نهاوند
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ بهمن ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، نهاوند
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ بهمن ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، نهاوند
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ بهمن ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، نهاوند
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۴ بهمن ۱۳۶۳؛ استان همدان، ايران، نهاوند
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح گرم؛ ۱۶ خرداد ۱۳۷۲؛ کراچی، پاکستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ بهمن ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان شهربانی، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ بهمن ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان شهربانی، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ بهمن ۱۳۶۳؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان شهربانی، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲ خرداد ۱۳۸۴؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۸۳ — خرداد ۱۳۸۳؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ اسفند ۱۳۵۹؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ اسفند ۱۳۵۹؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ شهریور ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۷۵ — ۱۳۷۶؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.