بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۲۵۷۵۱ – ۲۵۸۰۰ از ۲۶۲۵۴
نحوه کشته‌شدن: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۱ فروردین ۱۳۹۴؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مرکزی (دریا)، اروميه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ فروردین ۱۳۸۸؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۹ مرداد ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۵ شهریور ۱۳۵۸؛ استان کردستان، ايران، فرودگاه سنندج، سنندج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ فروردین ۱۳۷۵ — اردیبهشت ۱۳۷۵؛ استان فارس، ايران، سروستان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۷ آبان ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۲ مهر ۱۳۹۹؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ شهریور ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مرکزی تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ بهمن ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی با سلاح گرم؛ ۲۸ شهریور ۱۳۷۰؛ سليمانيه، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۹۲؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۵ شهریور ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ بهمن ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ استان هرمزگان، ايران، بندرعباس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۳۰ دی ۱۴۰۰؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ دی ۱۳۶۵ — بهمن ۱۳۶۵؛ استان فارس، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۳ مرداد ۱۳۵۸؛ استان مرکزی، ايران، اراک
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، گرگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۶ بهمن ۱۳۷۹؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان گيلان، ايران، رشت
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ تیر ۱۳۸۳؛ استان اصفهان، ايران، فلکه ویلا‌شهر، نجف آباد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۶ تیر ۱۳۶۰؛ استان مازندران، ايران، بهشهر
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۲ — آذر ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۱ مرداد ۱۳۶۲؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ اسفند ۱۳۵۷؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ استان کرمان، ايران، کرمان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۷ دی ۱۳۹۶؛ استان ايلام، ايران، زندان مرکزی، ايلام
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۵ آذر ۱۳۹۰؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ خرداد ۱۳۷۵ — تیر ۱۳۷۵؛ استان اصفهان، ايران، زرين شهر
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۲؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مرکزی (دریا)، اروميه
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۸ تیر ۱۳۵۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۷ تیر ۱۳۶۱؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۵ فروردین ۱۳۵۸؛ استان خوزستان، ايران، آبادان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۴؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۴ مهر ۱۳۵۸؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان مرکزی تبریز، تبريز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.