بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۴۷۰۱ – ۱۴۷۵۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، بندر عباس
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان گوهردشت، کرج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ مرداد ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان میناب، ميناب
اعدام: حلق آویز؛ ۸ مهر ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: تيرباران؛ ۲۵ مرداد ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۷ مهر ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: تيرباران؛ ۱۵ مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۲ آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ شهریور ۱۳۶۰ — مهر ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، زندان اصفهان، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه
اعدام: حلق آویز؛ ۴ مهر ۱۳۹۸؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان مرکزی سلماس، سلماس
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مهر ۱۳۹۳؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
اعدام: حلق آویز؛ ۲۶ فروردین ۱۳۹۳؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، ساری
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۶؛ استان کردستان، ايران، میدان امید، سنندج
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ استان زنجان، ايران، زندان مرکزی، زنجان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۶؛ استان کردستان، ايران، میدان امید، سنندج
اعدام: قتل؛ ۱۳ تیر ۱۳۷۶؛ استان اصفهان، ايران، اصفهان
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۸۷؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ تیر ۱۳۶۶؛ استان کردستان، ايران، میدان امید، سنندج
اعدام: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: اعدام خودسرانه؛ فروردین ۱۳۸۴ — اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان خوزستان، ايران
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان مازندران، ايران، نور
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ دی ۱۳۶۰؛ استان بوشهر، ايران، بوشهر
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ استان مازندران، ايران، بابل
اعدام: نحوه اعدام نا مشخص؛ ۲۱ آبان ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ اسفند ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
اعدام: بمبگذاری؛ ۲۹ فروردین ۱۳۶۲؛ بيروت، لبنان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ فروردین ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: تيرباران؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۸ بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱ اسفند ۱۳۸۹؛ استان آذربايجان غربی، ايران، سلماس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ مهر ۱۳۷۹؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ مهر ۱۳۹۷؛ خراسان جنوبی، ايران، زندان مرکزی بیرجند، بیرجند
اعدام: حلق آویز؛ ۳۱ خرداد ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، تهران

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.