بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۹۵۱ – ۱۱۰۰۰ از ۲۶۲۹۰
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۵۹؛ استان خوزستان، ايران، دزفول
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۷ مرداد ۱۳۶۰؛ استان گيلان، ايران، چالوس
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۴ آبان ۱۳۹۷؛ استان البرز، ايران، زندان رجایی شهر، کرج
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ کوی سنجک، عراق
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۶۶؛ استان تهران، ايران، میدان هفت تیر، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان لرستان، ايران، بروجرد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ شهریور ۱۳۶۷ — مهر ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۸ مهر ۱۳۶۰؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ دی ۱۳۶۳ — بهمن ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، کرج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ آبان ۱۳۶۷ — آذر ۱۳۶۷؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی با سلاح سرد؛ ۲ آذر ۱۳۶۷؛ استان تهران، ايران، بیمارستان ساسان، تهران
نحوه کشته‌شدن: اعدام فراقضایی؛ ۲۱ بهمن ۱۳۷۲؛ حاجي آباد، عراق
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۲ اسفند ۱۳۶۱؛ استان لرستان، ايران، اليگودرز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۲۱ دی ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: قتل فراقضایی؛ ۸ اردیبهشت ۱۳۶۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، سراوان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۹ فروردین ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ بهمن ۱۳۷۲ — اسفند ۱۳۷۲؛ استان کرمانشاه، ايران، کرمانشاه
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ مرداد ۱۳۶۷ — شهریور ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، قائم شهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ مرداد ۱۳۶۱ — شهریور ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳ مرداد ۱۳۶۲؛ استان کردستان، ايران، سقز
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۹۹؛ استان کهگيلويه و بويراحمد، ايران، دهدشت
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۶ مهر ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۵ بهمن ۱۳۶۷؛ استان مازندران، ايران، گرگان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۸ فروردین ۱۳۶۹؛ استان کردستان، ايران، سنندج
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۱۴ اسفند ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۶ تیر ۱۳۵۹؛ استان تهران، ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۶ — ۱۳۶۷؛ استان خوزستان، ايران، مسجد سليمان
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ۲۴ مرداد ۱۳۶۰؛ استان آذربايجان شرقی، ايران، زندان تبریز، تبريز
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان فارس، ايران، شيراز
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نا‌مشخص؛ ايران
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۳۶۰ — ۱۳۶۱؛ استان تهران، ايران، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۸ شهریور ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۹۵؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، زندان مرکزی (زندان وکيل آباد)، مشهد
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۷ آبان ۱۳۶۲؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، مشهد
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۸ مهر ۱۳۶۰؛ استان خوزستان، ايران، ماهشهر
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ ۱۷ مرداد ۱۳۶۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مياندوآب
نحوه کشته‌شدن: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۶ مرداد ۱۳۶۱؛ استان آذربايجان غربی، ايران، مياندوآب
نحوه کشته‌شدن: تيرباران؛ استان کردستان، ايران، دیواندره
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۱ تیر ۱۳۹۶؛ استان همدان، ايران، همدان
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۲۸ مهر ۱۳۹۵؛ استان البرز، ايران، زندان قزلحصار، کرج
نحوه کشته‌شدن: حلق آویز؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵؛ استان آذربايجان غربی، ايران، زندان ارومیه، اروميه

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.