بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

گشتی در امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر در ایران

فهرستی که پیش رو دارید، شامل اسامی افرادی است که مسئولیت مرگ خشونت بارشان با مأمورین، مسئولین و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران است. این افراد در زمان کشته شدن یا اعدامشان، یا بدون سلاح در مقابل مقامات و مأمورین رسمی مملکتی بوده و یا در بازداشت و تحت مسئولیت نهاد های نظام جمهوری اسلامی به سر می برده اند. این فهرست کامل نیست. اسامی شهروندان غیر مسلحی که در درگیری های مسلحانه ی نیروهای دولتی با نیرو های چریکی مخالف کشته شده اند در این فهرست گنجانده نشده است. مقامات جمهوری اسلامی خبر همه اعدامها را اعلام نکرده اند ویا هنگام پخش اخبار مربوط به اعدام های شتابزده در مورد هویت قربانیان دقت ننموده اند. مطبوعات که منابع اصلی فهرست را تشکیل می دهند خبر همه ی اعدام ها را الزاماً 'گزارش نکرده اند. ا طلاعات برگرفته از روزنامه های رسمی ایران، گروه های سیاسی و سازمان های بین المللی حقوق بشر و نیز اطلاعات مربوط به قربانیان غیر ایرانی بمب گزاری های مأمورین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز به تأئید، تکمیل و یا تصحیح دارد.

نتایج ۱۰۰۵۱ – ۱۰۱۰۰ از ۲۵۵۱۸
اعدام: حلق آویز؛ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ شهریور ۱۳۹۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ مهر ۱۳۹۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ مرداد ۱۳۹۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان چابهار، چابهار
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ خرداد ۱۳۸۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ آبان ۱۳۸۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ خرداد ۱۳۹۰؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ خرداد ۱۳۸۹؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ اسفند ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ آذر ۱۳۸۷؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۹ آذر ۱۳۸۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۸ آذر ۱۳۹۴؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: نحوه اعدام نامشخص؛ ۱۳۶۲ — ۱۳۶۳؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۲ آذر ۱۳۶۳؛ استان تهران، ايران، زندان قصر، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۱۶ خرداد ۱۳۹۰؛ استان مازندران، ايران، گنبد کاووس
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ دی ۱۳۹۹؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: مرگ در دوران بازداشت/زندان؛ فروردین ۱۳۶۱ — اردیبهشت ۱۳۶۱؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۵ مهر ۱۳۹۱؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۶ مرداد ۱۳۹۵؛ استان يزد، ايران، يزد
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ آبان ۱۳۹۴؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۱ دی ۱۳۹۲؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۵ تیر ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۳ تیر ۱۳۸۸؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: حلق آویز؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۶؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زابل، زابل
اعدام: حلق آویز؛ ۳ دی ۱۳۹۴؛ استان کرمان، ايران، زندان مرکزی، کرمان
اعدام: حلق آویز؛ ۴ آبان ۱۳۹۲؛ استان سيستان و بلوچستان، ايران، زندان زاهدان، زاهدان
اعدام: تيرباران؛ ۱۳۵۹ — ۱۳۶۰؛ استان تهران، ايران، تهران
اعدام: حلق آویز؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱ مرداد ۱۳۸۹؛ استان خوزستان، ايران، زندان کارون، اهواز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۸ — ۱۳۸۹؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، قوچان
اعدام: حلق آویز؛ ۷ شهریور ۱۳۹۴؛ استان هرمزگان، ايران، زندان مرکزی بندرعباس (توحید)، بندر عباس
اعدام: حلق آویز؛ ۲۰ تیر ۱۳۸۷؛ استان بوشهر، ايران، برازجان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۹ مرداد ۱۳۸۳؛ استان بوشهر، ايران، شبانکاره، دشتستان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۸۹ — ۱۳۹۰؛ استان لرستان، ايران، خرم آباد
اعدام: حلق آویز؛ ۳ اسفند ۱۳۹۳؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۶ بهمن ۱۳۸۷؛ استان خراسان/ خراسان رضوی، ايران، بجنورد
اعدام: حلق آویز؛ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۰ خرداد ۱۳۸۶؛ استان فارس، ايران، زندان مرکزی (عادل آباد)، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۲۵ تیر ۱۳۹۸؛ استان مرکزی، ايران، خُنداب
اعدام: حلق آویز؛ ۲ اسفند ۱۳۹۳؛ استان گيلان، ايران، زندان رشت (لاکان)، رشت
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳۹۳ — ۱۳۹۴؛ استان همدان، ايران، همدان
اعدام: حلق آویز؛ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۴؛ استان تهران، ايران، زندان اوين، تهران
اعدام: حلق آویز؛ اردیبهشت ۱۳۸۶ — خرداد ۱۳۸۶؛ استان هرمزگان، ايران
اعدام: حلق آویز؛ ۵ بهمن ۱۳۹۳؛ استان مرکزی، ايران، اراک
اعدام: حلق آویز؛ ۲۷ فروردین ۱۳۹۲؛ استان فارس، ايران، شيراز
اعدام: حلق آویز؛ ۱۸ آذر ۱۳۸۸؛ استان خوزستان، ايران، اهواز

اسامی که در این فهرست آمده از منابع مختلفی چون، وسائل ارتباط جمعی رسمی جمهوری اسلامی، بیانات مقامات رسمی ایران، گزارشات سازمان های بین المللی و ایرانی حقوق بشر، اخبار و اطلاعیه های گروه های جامعه مدنی و سازمان های سیاسی ایران، خاطرات منتشر شده ی زندانیان سابق، و مصاحبه با خانواده و دوستان قربانیان به دست آمده. امید تا آنجا که ممکن است صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به قربانیان را بررسی و کنترل می کند. منبع اطلاعات در صفحه مربوط به هر فرد ذکر شده است. و اگر چنانچه اطلاعات از منابعی به دست بیاید که امکان بررسی صحت آن نیست، خبر به عنوان خبر تأئید نشده درج می شود.