بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: رهبران مذهبی انتخابات آزاد را مسدود کردند

سازمان عفو بین الملل
۲۱ خرداد ۱۳۸۴
اطلاعیه مطبوعاتی