ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

پزشکهای ایدز ایرانی در دادگاه غیرعلنی محاکمه شدند

عفو بین الملل
۱۹ دی ۱۳۸۷
گزارش