بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

ایران: از سنگسار مادر محکوم شده جلوگیری کنید

دیده بان حقوق بشر
۱۹ تیر ۱۳۸۶
اطلاعیه مطبوعاتی

دولت باید قوانینی را که اجازه اعدام ازطریق سنگسارمی دهند باطل کند.

امروز سازمان دیده بان حقوق بشر خطاب به رییس قوه قضاییه ایران گفت باید هرچه سریعتر از اعدام به وسیله سنگسار مکرمه ابراهیمی، مادر چهل وسه ساله سه فرزند، جلوگیری کنند.

دیده بان حقوق بشر درنامه رسمی که به آیت الله محمود شاهرودی فرستاده، از وی خواسته است که اقدام عاجل برای جلوگیری از سنگسار به عمل آورد واز مقامات ایرانی خواست تا مقرراتی که تحت آن اعدام از طریق سنگسار را تحت قوانین جزایی اسلامی مجاز می شمرد، لغو کنند. برخلاف نوشته توقف اعدام، مقامات محلی جعفرکیانی پدر دو فرزند ابراهیمی را پنجم ژوئیه تا حد مرگ سنگسارکردند.

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: "مقامات دولتی جعفر کیانی را علی رغم فرمان توقف حکم از سوی رییس قوه قضاییه ایران سنگسار کردند. آیت الله شاهرودی باید مطمئن شوند که مکرمه ابراهیمی دچار سرنوشت مشابهی نمی شود."

مکرمه ابراهیمی یازده سال قبل به زنای محصنه محکوم و توسط شعبه یک دادگاه جنایی تاکستان شهری درشمال مرکزی استان قزوین، به سنگسار محکوم شد. در تاریخ بیستم ژوئن ۲۰۰۷، آیت الله شهارودی دستوری صادر کرد که به موجب آن حکم اعدام متوقف شود. حکمی که برای اجرادر روز بعد ازآن برنامه ریزی شده بود. پیش ازآن درسال ۲۰۰۲، وی دستوراستمهال در خصوص اعدام از طریق سنگسار را به قضات ایرانی داده بود.

برخلاف دستور نوشته شده توقف حکم و دستور استمهال سال ۲۰۰۲، مقامات کیانی را در تاریخ پنجم ژوئیه در آقچه کند، روستای کوچکی نزدیک تاکستان سنگسار کردند. استورک گفت: "مادامی که ایران از سنگسار به عنوان مجازات استفاده می کند، مقامات احساس راحتی خواهند تا چنین احکامی راصادر و پس از آن اجرا کنند."

سازمان دیده بان حقوق بشر مخالف مجازات مرگ به دلیل طبیعت بی رحمانه و غیرانسانی اش در هر شرایطی است. ایران یکی از اعضای کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی ومدنی است که بند ششم آن تصریح می کند "درکشورهایی که مجازات اعدام منسوخ نشده است، حکم مرگ باید باید تنها درمورد جدی ترین جنایت ها به کارگرفته شود." همچنین براساس ماده هفتم این پیمان، "هیچ کس نباید مورد مجازات ورفتارهایی که شکنجه یا اعمال بیرحمانه، غیرانسانی و پست کننده است قراربگیرد."

برای اطلاعات بیشتر به گزارش های دیده بان حقوق بشر درزمینه ابراهیمی به آدرس زیرمراجعه کنید:
http://hrw.org/english/docs/2007/06/20/iran16216.htm

برای مطالعه کردن نامه دیده بان حقوق بشر به جناب آقای سید محمود شاهرودی به این آدرس مراجعه کنید:
http://hrw.org/persian/docs/2007/07/11/iran16377.htm