بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان دیدبان حقوق بشر

عراق: آمریکا باید به بازداشت نامحدود پنج ایرانی پایان دهد

دیده بان حقوق بشر
۲۵ تیر ۱۳۸۶
اطلاعیه مطبوعاتی

سازمان دیده بان حقوق بشر امروز با ارسال نامه ای به رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده باید پنج ایرانی را که از ماه ژانویه دستگیر کرده یا برای تحقیقات به دستگاه قضایی عراق تحویل دهد و یا آنها را آزاد کند.

نیروهای آمریکایی افراد یاد شده را درتاریخ ۱۱ ژانویه (۲۰۰۷) درشهر اربیل کردستان عراق بازداشت کردند وادعا نمودند که این افراد درکارتهیه منابع مالی، سلاح و آموزش به گروه های شورشی عراقی بوده اند. مقامات دولتی ایران و عراق گفته اند که آنها دیپلمات هایی هستند که با تایید دولت عراق دراین کشور مشغول به فعالیت بوده اند.

سارا لی ویتسون، مدیربخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: "ایالات متحده می گوید که پنج ایرانی را به این دلیل بازداشت کرده است که آنها جنایتکارهستند نه دیپلمات. اگرآنها قوانین عراق را شکسته اند، آنها باید برای پیگرد قانونی به دادگاه های عراق سپرده شوند. ایالات متحده نباید بدون برگزاری دادگاه آنها را برای مدت نامحدود در بازداشت نگهدارد."

سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که اگر این پنج ایرانی مسئول اعمال جنایتکارانه هستند، نیروهای آمریکایی باید آنها را به سیستم قضایی عراق تحویل دهند تا آنها را درهماهنگی با استانداردهای بین المللی مورد پیگیرد قراردهد.

ایالات متحده، این پنج ایرانی را درکنار هزاران "زندانی امنیتی" عراقی بدون اقامه کردن هیچ اتهامی ویا برگزاری دادگاه برطبق قطعنامه شماره ۱۵۴۶ شورای امنیت سازمان ملل نگهداری می کند. سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که ایالات متحده باید به نحوی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند که تا آنجا که امکان دارد با ملزومات قوانین بین المللی درخصوص رفتار با زندانیان همخوانی داشته باشد.

بعد ازپایان اشغال رسمی نظامی عراق در ماه ژوئن سال ۲۰۰۴، منازعات مسلحانه درحال پیشرفت درعراق نمی تواند همچنان تحت عنوان منازعه مسلحانه بین المللی نامیده شود که به معنای جنگ میان کشورهاست. در حالی که این منازعه ها یک جنگ مسلحانه غیربین المللی است. افرادی که در حین منازعات مسلحانه داخلی به دادگاه فرستاده می شوند باید تحت قانون حقوق بشربین المللی با آنها برخورد شود. این نیازمند آن است که همه افراد دستگیر شده سریعا به قاضی سپرده شوند، اتهامات به متهم تفهیم و متهم از امکان دسترسی به وکیل و اعضای خانواده از دادرسی عاجل براساس استانداردهای عادلانه بین المللی برخوردار باشد.

کمیته بین المللی صلیب سرخ به پنج ایرانی یاد شده دسترسی داشته است. نیروهای آمریکایی اجازه داده اند به مقامات ایرانی که پنج ایرانی را درهفتم ماه ژوئیه ملاقات کنند. سفیر ایران درعراق، حسن کاظمی قمی، به شبکه عربی العالم گفته است که او وکارکنان دفترش با ایرانیان یاد شده برای ساعت ها درمحل زندانشان ملاقات کرده اند.

سازمان دیده بان حقوق بشر از موارد گسترده شکنجه ودیگر بدرفتاری ها درزندان های عراق اگاه است ومعتقد است که نیروهای آمریکای نباید زندانیان را در محل زندان جابه جا کنند ازجمله ایرانیان یاد شده را، اگر این امکان وجود داشته باشد که آنها مورد شکنجه قراربگیرند.

مقامات آمریکایی گزارش کرده اند که آنها موقعیت پنج ایرانی را دراربیل در ماه آوریل توسط "کمیته مشترک بررسی وآزادسازی" (CRRB) - که مجموعه مشترکی است که توسط دولت عراق ونیروهای چندملیتی درسال ۲۰۰۴ شکل گرفته- بررسی کرده است. مقامات آمریکایی همچنین گفته اند که پرونده این پنج ایرانی قرارنیست درماه اکتبربررسی تازه شود. دیده بان حقوق بشر همچنان نگران این است که روند بررسی CRRB درخصوص زندانیان، حداقل حقوقی که باید به هرزندانی داده شود، ازجمله اجازه مشارکت وکلا دربررسی های CRRB، را فراهم نکند.

ویتسون گفت: "قطعنامه های شورای امنیت دست آمریکا برای بازداشت کردن مردم بدون برگزاری دادگاه رابرای ابد بازنمی گذارد. عمل به قانون درعراق به معنای این است که امورطبق قانون آن کشور عمل شود."

دیده بان حقوق بشر پیش از این نگرانی خود را نسبت به زندانیانی که توسط ایالات متحده ومقامات عراقی نگهداری می شوند، ابراز کرده بود. برای مشاهده گزارش های کامل دراین زمینه لطفا به آدرس های زیرمراجعه کنید:

- بدرفتاری با زندانیان درزندان های آمریکا: "فرارازشکنجه؟ مسئولیت دستور برای سوء استفاده آمریکا اززندانیان"

- درخصوص بدرفتاری با زندانیان درزندان های عراق: "عراق جدید؟ شکنجه وبدرفتاری با زندانیان دربازداشتگاه های عراق"