بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

مجازات اعدام: گزارش به رسانه ها: آمار سازمان عفو بین الملل در مورد مجازات اعدام: مطالعات - ایران

عفو بین الملل
۴ فروردین ۱۳۸۸
بیانیه