بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

در سراسر جهان هزاران تن در راهپیمایی روز جهانی اقدام برای حقوق بشر در ایران شرکت خواهند کرد

عفو بین الملل
۱ مرداد ۱۳۸۸
بیانیه