بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

نگرانی در مورد بازداشت ایرانیان مقیم در پایگاه اشرف در عراق

عفو بین الملل
۲۰ مرداد ۱۳۸۸
گزارش