بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

قربانیان تجاوز و دیگر انواع شکنجه در ایران هنوز در خطرند

عفو بین الملل
۱۹ شهریور ۱۳۸۸
گزارش