ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

پس از سرکوب تظاهرکنندگان عفو بین الملل نیروهای امنیتی ایران را محکوم کرد

عفو بین الملل
۱۴ آبان ۱۳۸۸
گزارش