ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
عفو بین الملل

خبرنگار زندانی در اعتصاب غذا در ایران

عفو بین الملل
۷ اردیبهشت ۱۳۸۸
گزارش