بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران

جهان باید سرکوب مخالفان در ایران را به چالش بکشد

بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران
۱ تیر ۱۴۰۲
گزارش

این گزارش به زبان فارسی در دسترس نیست.