بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران

قضات ایران چطور متهمان به جرایم مواد مخدر را محکوم می‌کنند

بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران و سازمان «عدالت الیوس»
۲۸ فروردین ۱۴۰۲
گزارش

متن فارسی این گزارش در دسترس نیست.