بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

سازمان بین‌المللی کاهش آسیب، سازمان اصلاحات کیفری بین المللی
۱۰ آذر ۱۴۰۰
گزارش

این گزارش به زبان فارسی در دسترس نیست.