بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

بیانه مشترک به کمیسیون سازمان ملل در حوزه وضعیت زنان

۳۶ سازمان حقوق بشر از جمله بنیاد عبدالرحمن برومند
۸ مرداد ۱۴۰۰
فراخوان/اقدام فوری

متن این بیانه به فارسی در دسترس نیست.