بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

مجارات اعدام در ایران: گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند و چهار سازمان دیگر (۲۰۱۴)

بنیاد عبدالرحمن برومند و چهار سازمان دیگر
بنیاد عبدالرحمن برومند و چهار سازمان دیگر
۱۰ اسفند ۱۳۹۲
گزارش

این گزارش به فارسی در دسترس نیست.