بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
شلاق

اجرای حکم شلاق در ملاعام در ایرانشهر: یک متهم به سرقت شلاق خورد

کمپین فعالین بلوچ
کمپین فعالین بلوچ
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
مقاله از تارنما

یک متهم سرقت در شهرستان ایرانشهر در ملا عام شلاق زده شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز دوشنبه ۲۷ خرداد یک متهم به سرقت در شهرستان ایرانشهر در ملا عام شلاق زده شد.

نامبرده در فلکه ایران پیما محل پرتردد شهر توسط “ماموری” با صورت پوشیده به شلاق بسته شد.

نام و مشخصات فرد در هنگام اجرای حکم شلاق قرائت نشده است.

(منبع اصلی)