بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
مدافعان در معرض خطر

حکایتی از نقض حقوق اسماعیل بخشی و سپیده قلیان فعالین کارگری

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش

این منبع به زبان فارسی در دسترس نیست.