بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان های دیگر

جیادا جیرلی
سازمان کاهش اسیب بین‌ المللی
۷ اسفند ۱۳۹۷
گزارش